Polityka Prywatności strony Szczęście Na Głowie

  

 1. Podczas korzystania z Serwisu, w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”, stosowane są także inne technologie, takie jak np. local storage. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Użytkownik nie będzie zidentyfikowany poprzez zawartość plików cookies. Dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane lub przechowywane przy użyciu plików cookies.
 3. W plikach „cookies” zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika, czyli czas od zalogowania poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania. Należy mieć na uwadze, że w czasie gdy Użytkownik jest zalogowany, konto Użytkownika dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera w tym czasie, a wiec będą miały możliwość korzystania z serwisu jako zalogowany Użytkownik , a co za tym idzie będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz do jego korespondencji. Nie należy zatem pozostawiać komputera ze stanem zalogowany, tak aby osoby niepowołane, nie miały możliwości korzystania z serwisu bez wiedzy Użytkownika.
 4. Pliki „cookies” są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i danych Użytkownika. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 6. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie objęte są regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego. Powyższe dotyczy zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby - w tym użytkowników Serwisu. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów bez zgody autora będzie naruszeniem przepisów prawa i podstawą do roszczeń odszkodowawczych.

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów korzystania z Serwisu oraz dla celów marketingowych Administratora.
 2. W celu bezwzględnej ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o Użytkownikach dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników oraz współpracowników Administratora Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator Serwisu, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustaw.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów rejestracji w Serwisie.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Administratora informuje, że do realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas pierwszego logowania oraz adres IP urządzenia lub sieci Użytkownika.7. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).