Regulamin Zakupu Biletów - Szczęście Na Głowie

Regulamin Zakupu Biletów Na IV Festiwal
Szczęście Na Głowie
SIĘGNIJ GWIAZD

§1
Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)
2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Fundację Angel’s Help z siedzibą w Gdyni przy ul. Orna10, 81-574 Gdynia, NIP: 5862300205, usług sprzedaży drogą elektroniczną, tj. sprzedaży biletów za pośrednictwem platformy internetowej poprzez portal Evenea.
3. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupu biletu/ów na Festiwal pod nazwą Szczęście na Głowie - Sięgnij gwiazd i kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Festiwalu w charakterze jego Uczestnika.


§2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1. „Festiwal” – Festiwal Szczęście na Głowie- Sięgnij Gwiazd, który odbędzie się w dniu 12 listopada 2017r w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw
2. „Sprzedawca” – sprzedawcą internetowej sprzedaży biletów na „Festiwal” jest Fundacja Angel’s Help z siedzibą w Gdyni przy ul. Orna10, 81-574 Gdynia, NIP: 5862300205, będąca jednocześnie Organizatorem.
3. „Bilet” – to dowód zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna – sprzedaży, dokonanej na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o sprzedaży usług drogą elektroniczną. Bilety sprzedawane są za pośrednictwem portalu Evenea na stronie www.evenea.pl
4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. „Nabywca” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu i który dokonuje zakupu biletu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. „Informacja handlowa” – informacja potrzebna do promowania towarów, usług, wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
7. „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
8. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
9. „Usługi świadczone drogą elektroniczną” – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
10. „Środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. 11. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


§3

Uczestnictwo w Festiwalu

1. O uczestnictwie w Festiwalu stanowi zakup biletu drogą elektroniczną. Zakres świadczeń jest uzależniony od rodzaju kupionego biletu.
2. Uczestnicy mają do wyboru trzy rodzaje biletów: Silver , Gold oraz Premium.
3. Sprzedawca przewidział w ramach organizowanej sprzedaży biletów drogą elektroniczną, kupony rabatowe dla wybranych klientów Organizatora Festiwalu.
4. Rabaty i promocje nie sumują się, a wszelkie formy promocji są limitowane.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie sprzedaży cen biletów, które mogą nastąpić bez podania przyczyn przez Sprzedawcę.


§4

Zaproszenie do zawarcia umowy

1. Zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, stanowią informacje dotyczące uczestnictwa w systemie biletowym, które znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy oraz na stronie www.evenea.pl
2. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych w regulaminie lub wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.evenea.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.


§5

Zawarcie umowy

1. Zaakceptowanie przez Nabywcę warunków świadczenia usługi przez Sprzedawcę, regulaminów, poprawne wypełnienie formularza, a następnie wysłanie wprowadzonych danych za pomocą formularza na stronie www.evenea.pl, stanowi ofertę zawarcia umowy o uczestnictwie w Festiwalu w systemie biletowym
2. Bilet zakupiony za pośrednictwem bankowego przelewu elektronicznego zostaje uznany za zakupiony dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.
3. Potwierdzeniem zakupu biletu jest wiadomość e-mail przychodząca do zamawiającego po dokonaniu transakcji finansowej i jej zaksięgowaniu przez Organizatorów imprezy. W ten sposób uczestnik otrzymuje bilet elektroniczny, który upoważnia do uczestnictwa w Festiwalu.
4. Aby uczestniczyć w Festiwalu, należy w dzień wydarzenia posiadać wydrukowany bilet wraz z numerem zamówienia.
5. Zamówienie nie potwierdzone przez bank Nabywcy w terminie 72h od dnia zgłoszenia uczestnictwa na platformie www.evenea.pl , powoduje utratę ważności zamówienia.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Nabywca nie otrzymuje po zakupie paragonu.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
8. Na życzenie Uczestnik może otrzymać fakturę za zakupione bilety. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie rachunku za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§6

Po zakupie biletu

1. Po zakupie, Usługobiorca nie ma możliwości zamiany biletu droższego na tańszy. Istnieje jednak możliwość zamiany przez Usługobiorcę biletu tańszego na droższy, po dokonaniu wpłaty różnicy ceny pomiędzy biletem tańszym, a droższym, na konto Sprzedawcy.
2. Sprzedaż biletów w systemie evenea.pl kończy się w dniu, kiedy odbędzie się Festiwal, tj. 12 listopada 2017 roku.
3. Sytuacjami niezależnymi od Sprzedawcy w szczególności są: brak lub zakłócenie w dostarczeniu prądu niezbędnego do przeprowadzenia Festiwalu, odwołanie uczestnictwa przez któregoś z prelegentów, niezależne od Sprzedawcy uszkodzenia w sprzęcie technicznym i nagłośnieniu oraz inne wydarzenia losowe, które uniemożliwią zorganizowanie Festiwalu.
4. W przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbywania się Festiwalu, Sprzedawca zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet na dany Festiwal, pod warunkiem zwrotu biletu przez Nabywcę w sposób określony w pkt 5.
5. Bilety nabyte przez portal internetowy www.evenea.pl mogą zostać zwrócone jedynie poprzez ten portal zgodnie z odrębną regulacją znajdującą się na stronie www.evenea.pl.
6 Poza zwrotem, o którym mowa w pkt 5. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych przez Usługobiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
8. W przypadku zmiany terminu imprezy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, przewiduje się możliwość zwrotu biletu.
9. W przypadkach uzasadniających konieczność dokonania zwrotu kosztów zakupionego biletu, zwracana będzie jedynie kwota widniejąca na bilecie.
10. Bilety zakupione za pośrednictwem www.evenea.pl nie mogą być dublowane, kopiowane, skanowane, czy też przerabiane.
11. Za bilety zgubione bądź uszkodzone przez Nabywcę Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
12. Festiwal zaczyna się punktualnie. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na Festiwal Sprzedawca ma prawo odmówić wejścia na salę wykładową i wpuszczenia na salę w pierwszym możliwym i dogodnym momencie.
13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu oraz programu Festiwalu. W szczególności zaś Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany 20% programu Festiwalu.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 2 pkt.3.
15. Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.


§7

Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy przez Nabywcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały bezprawnie zamieszczone w formularzu bez ich wiedzy i zgody.
2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Nabywcę formularzy znajdujących się na stronie www.evenea.pl , w szczególności polegającego na podaniu przez Nabywcę błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Nabywca.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.


§8

Utrwalanie przebiegu Wydarzenia

1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Nabywca biletu, karnetu lub wejściówki uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.


§9

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Fundacja Angel’s Help oraz portal www.evenea.pl.

1. Połączenie z siecią Internet;
2. Przeglądarka Google Chrome;
3. W przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi cookies i javascript.


§10

Nabywca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§11

Składanie reklamacji jest możliwe w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w szczególności jeżeli w wyniku tego nie będzie możliwy zakup biletu, bądź dojdzie do zawarcia umowy na warunkach innych, niż te, które są oferowane na stronie Festiwalu oraz portalu www.evenea.pl.

§12

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług świadczonych drogą elektroniczną lub brak możliwości dostępu do nich, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

§13

Warunki skutecznej reklamacji.

1. Treść reklamacji powinna wskazywać na przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
2. Nabywca obowiązany jest pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania wskazać w treści reklamacji adres poczty elektronicznej, pod którym Sprzedawca może się z nim kontaktować.
3. Nabywca wnosi reklamację w formie pisemnej poprzez jej wysłanie drogą listową na adres siedziby Fundacji Angel’s Help, ul. Orna 10, 81-574 Gdynia, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej pod adres: biuro@szczescienaglowie.pl.
4. Reklamację wnosi się terminie 14 dni od dnia, w którym Usługobiorca dowiedział się, bądź mógł się dowiedzieć o wadliwym wykonaniu usługi.

§14
Uwzględnienie reklamacji

1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje Nabywcę wysyłając wiadomości na podany w treści reklamacji adres poczty elektronicznej.


§15

Dane osobowe.

1. Uzyskane przez Sprzedawcę dane osobowe będą wykorzystane w ramach umowy kupna-sprzedaży biletów, jak i w celach marketingowych i promocyjnych
2. Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu oraz do zmian poprzez ich poprawienie bądź uzupełnienie.


§16

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Wydarzenia należy kierować na adres mailowy biuro@szczescienaglowie.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.szczescienaglowie.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2017r.

Your Heading Here